top of page

Drone Thai Training Center

About Us

วิสัยทัศน์ Vision:

Become SMART UAV PILOTS

มุ่งมั่นในการสร้างนักบินอากาศยานไร้คนขับที่มีความสามารถ สู่มาตรฐานระดับสากล 

พันธกิจ Mission:

To inspire that everyone can fly safely 

เป็นหน่วยฝึกอบรมชั้นนำด้านการฝึกและส่งเสริมการใช้อากาศยานไร้คนขับ

โดยมีพันธกิจดังนี้ 

1. ให้บริการฝึกอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อภากิจต่าง ๆ อาทิ ด้านการถ่ายภาพ, ด้านการเกษตร, และด้านการการสำรวจ, ฯลฯ 

2. เผยแพร่ความรู้ทางด้านการใช้งานอากาศยานไร้คนขับเพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติการบินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

3. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการฝึกอบรมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับเพื่อภารกิจต่าง ๆ  

วัตถุประสงค์ Objective:  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมนักบินอากาศยานไร้คนขับ โดยพัฒนาหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล 

2. ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้อากาศยานไร้คนขับสู่สังคม เพื่อตอบสนองภารกิจต่าง ๆ

3. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายอันจะนำไปสู่การพัฒนาวงการนักบินอากาศยานไร้คนขับ 

Drone Class for international student Thailand
bottom of page